Opinie

Sporządzamy opinie odnośnie podobieństwa i identyczności ze znakami wcześniejszymi.

Sporządzamy opinie odnośnie możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej

Zgłoszenia znaków towarowych

Składamy zgłoszenia znaków towarowych i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego

Czynności procesowe

Prowadzimy czynności procesowe związane z prawem własności przemysłowej i prawem konkurencji oraz odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi (TRIPS)

Badania patentowe

Nadzorujemy badania patentowe w celu ustalenia aktualnego stanu techniki, ustalanie statusu prawnego istniejących zgłoszeń osób trzecich

Weryfikacja i ocena zgłoszeń patentowych

Przygotowywujemy i weryfikujemy zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe i wzory przemysłowe

Analiza i ocena

Wykonujemy analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wykonujemy zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zamiaru koncentracji podmiotów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji

Negocjacje, postępowania sądowe

Prowadzimy negocjacje oraz postępowania sądowe, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu antymonopolowym

Prawo_wlasnosci_intelektualnej